Werkwijze

 

 Kennismaken/intake


Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we samen je hulpvraag en leg ik de werkwijze van RT-jokidoki uit. Ook bekijken we samen of nader onderzoek nodig, dan wel wenselijk is, voordat de begeleiding start.  
Tijdens de intake inventariseren we de relevante gegevens rondom je kind. Ouders wordt gevraagd relevante informatie van school mee te nemen. We brengen niet alleen moeilijkheden in kaart, maar kijken ook naar de mogelijkheden van je kind. Bij de intake wordt zowel met jou als ouder, als met je kind gesproken. 

Voor een kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht. 
In dit gesprek kiezen we samen of er een traject gestart wordt middels Remedial Teaching of dat er volstaan kan worden met een periode van gerichte bijles.

Onderzoek en behandelplan

Als de problemen van zodanige aard zijn dat we gekozen hebben voor Remedial Teaching volgt een nader onderzoek naar de beginsituatie van je kind op het gebied van de hulpvraag. Dit gebeurt door middel van een toets of een diagnostisch gesprek of beide. Ook kijk ik naar de werkhouding, concentratie en motivatie van je kind. Op basis van de uitkomsten maak ik een plan van aanpak: het behandelplan.
Als we kiezen voor begeleiding in de vorm van bijles, is er een minder diepgaand onderzoek naar de beginsituatie nodig en zal er ook geen behandelplan gemaakt worden.

Individuele begeleiding
rekenen6Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden en afspraken kan het begeleidingstraject starten.
Je kind
komt 1 of 2 keer per week naar de praktijk. Het is ook mogelijk dat de begeleiding op school plaats vindt, mits de school hiermee instemt. Ook kan de begeleiding bij jou thuis plaatsvinden op voorwaarde dat er een ruimte is waar in alle rust gewerkt kan worden.

In sessies van 45 minuten werkt je kind met diverse werkvormen aan de vooraf gestelde doelen. Na overleg wordt zo nodig oefenmateriaal meegegeven naar huis. Tijdens het begeleidingstraject noteer ik in een digitaal logboek wat je kind doet en leert. Hier staan ook tips voor thuis en op school in. Het logboek is ook een middel om de samenwerking met school makkelijker te maken. De leerkracht is op deze manier op de hoogte van wat je kind in de begeleiding leert en doet en hij of zij kan er in aangeven hoe het op school gaat.

 

Evaluatie

Aan het eind van het afgesproken traject wordt geƫvalueerd of de doelen behaald zijn. Van deze evaluatie maak ik een verslag. Dit verslag bespreken we samen, waarbij we ook overleggen of een vervolgtraject wenselijk is of dat de begeleiding beƫindigd kan worden. Natuurlijk is ook de leerkracht van harte welkom bij het evaluatiegesprek.


Tarieven


Tijdens het kennismakinggesprek bespreken we welk traject ingezet wordt en wat de kosten hiervoor zullen zijn.

 

                                             taal-in-blokjes